Recipes

Mala Xiang Guo (Sichuan Spicy Numbing Stir-fry) Recipe

Mala Xiang Guo (Spicy Numbing Stir-Fry)

Pumpkin Rice Recipe

Pumpkin Rice

Macaroni Bacon Recipe

Bacon Garlic Pasta

Bacon Wrapped Asparagus Recipe

Bacon Wrapped Asparagus

Steamed 3 Eggs (Three Colour Egg) Recipe

Steamed Three Eggs (Three Colour Egg)

Samsui Ginger Chicken Recipe

Samsui Ginger Chicken

Samsui Chicken Ginger Sauce Recipe

Samsui Ginger Sauce

Fruits Yu Sheng Recipe

Fruits Yu Sheng

Hainanese Chicken Rice Recipe

Hainanese Chicken Rice

Chicken Rice Ginger Sauce Recipe

Chicken Rice Ginger Sauce

Chicken Rice Chilli Sauce Recipe

Chicken Rice Chilli Sauce

Fish Maw Soup Recipe

Nyonya Fish Maw Soup

Balsamic Vinaigrette Recipe

Balsamic Vinaigrette

Spinach Pesto Spaghetti Recipe

Spinach Pesto Pasta

Spinach Pesto Recipe

Spinach Pesto

Baked Mussels Recipe

Baked Mussels

Economical Fried Bee Hoon Recipe

Economical Fried Bee Hoon

Easy Cabbage Recipe

Easy Stir-fry Cabbage

Fried Tang Hoon Recipe

Fried Tang Hoon

Tom Yum Tang Hoon Recipe

Tom Yum Tang Hoon

Carbonara Recipe

Spaghetti alla Carbonara

Portobello Stuffed Spinach Recipe

Spinach Stuffed Portobello

Bacon Wrapped Enoki Recipe

Bacon Wrapped Enoki

Tonjiru Recipe (Japanese Pork Soup)

Tonjiru (Japanese Pork & Vegetable Miso Soup)