Stir Frying

Easy stir-frying recipes.

Mala Xiang Guo (Sichuan Spicy Numbing Stir-fry) Recipe

Mala Xiang Guo (Spicy Numbing Stir-Fry)

Fried Tang Hoon Recipe

Fried Tang Hoon

Tomato Rice Recipe

Tomato Rice

Bittergourd Salted Egg Recipe

Bittergourd with Salted Egg

Kimchi Pork Stir-Fry Recipe

Kimchi Pork Stir-fry

Sugar Snap Peas Stir-fry Recipe

Stir Fry Sugar Snap Peas

Thai Olive Fried Rice Recipe

Olive Fried Rice

Spam Fried Rice

Luncheon Meat (Spam) Fried Rice

Potato and Pork Stir-Fry

Potato and Pork Stir-fry

Thai Pineapple Fried Rice

Pineapple Rice

Kam Heong Prawns

Kam Heong (Golden Fragrance) Prawns

Miso Clams

Miso Clams Stir-Fry

Stir-Fry Cabbage

Stir-fried Cabbage

Taucheo Chicken

Taucheo Chicken

Claypot Liver

Claypot Liver with Ginger & Spring Onions

taucheo pork

Taucheo Pork

Nai Bai Stir Fry

Stir-fried Nai Bai

French Beans with Egg

Stir-fried French Beans with Egg

XO Sauce Fried Rice

XO Sauce Fried Rice

XO Sauce Scallops

XO Sauce Scallops

Chinese-style Black Bean Sauce Chicken

Black Bean Sauce Chicken

Black Bean Sauce Yong Tau Foo

Black Bean Sauce Yong Tau Foo

Kam Heong Clams

Kam Heong Clams

Bean Sprouts with Salted Fish

Bean Sprouts with Salted Fish