umeboshi

Salmon Umeboshi Pasta Recipe

Salmon Umeboshi Pasta

Saba Ochazuke Recipe (Mackerel Japanese Tea Rice)

Saba Ochazuke

Umeboshi Ochazuke (Plum Japanese Tea Rice) Recipe

Umeboshi Ochazuke

Japanese Rice Balls

Onigiri (Japanese Rice Balls)